Your logistic & transport partner


Oznamovací systém Whistleblowing

 

Whistleblowing - ochrana oznamovatelů

 

Oznamovací systém Whistleblowing ve společnosti Slemr Spedition s.r.o.

 

 

  Pro oznamovatele (whistleblowery):

 


V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“), zavedla společnost Slemr Spedition s.r.o. vnitřní oznamovací systém, který je určen fyzickým osobám, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděly o možném protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Zákonem.

 

Osobě, která má oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé a že tyto informace spadaly do oblasti působnosti Zákona, a která podá v souladu se Zákonem oznámení prostřednictvím interního nebo externího oznamovacího systému, bude poskytnuta ochrana ve smyslu Zákona. Tato ochrana spočívá např. v zákazu uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým i právnickým osobám (např. kolegům, pomocníkům oznamovatele, osobám oznamovateli blízkým atd.). Dále bude zajištěna důvěrnost vztahující se k totožnosti oznamovatele (případně dalších dotčených osob) a k informacím uvedeným v oznámení.

 

Ochrana však nenáleží osobě, která učinila oznámení, aniž měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích (vědomě nepravdivé oznámení). V případě zjištění, že došlo k podání vědomě nepravdivého oznámení, je oznamovatel rovněž odpovědný za přestupek vědomě nepravdivého oznámení podle Zákona.

 

Společnost Slemr Spedition s.r.o. v souladu se Zákonem přijímá oznámení od oznamovatelů, kteří pro ni, byť zprostředkovaně, vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost.

 

Oznámit lze ve smyslu Zákona pouze jednání, které odpovídá §2 Zákona.

 

Obsah oznámení

 

Chráněné oznámení musí vždy obsahovat:

 

  • identifikaci příjemce, kterého se týká
  • identifikaci porušení, kterého se týká (co nejpopisnější)
  • údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele (s výjimkou situace, kdy bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa).

 

Chráněné oznámení může též obsahovat:

 

  • podkladové materiály a důkazy

 


Příslušná osoba (řešitel): Jana Holoubková, ekonom / interní controlling

 

Příslušná osoba je jako jediná oprávněna znát identitu oznamovatele. Dále vede následnou komunikaci a posuzuje důvodnost oznámení. Příslušná osoba nese odpovědnost za ochranu oznamovatelů a dodržení zákonných pravidel a lhůt.

 

 

Kanály pro oznamování zajišťující důvěrnost poskytnutých informací, ochranu oznamovatele i nahlášené osoby a jejich osobních údajů:

 

1.    LISTINNÉ PODÁNÍ – oznamovatel odešle na adresu sídla společnosti v zabezpečené obálce s uvedením: "WHISTLEBLOWING – POUZE K RUKÁM JANY HOLOUBKOVÉ“

 

2.    TELEFONICKÉ PODÁNÍ – tel. 602 731 015 v pracovní dny v době  8 – 15 hodin

 

3.   ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ – email: whistleblowing@slemrspedition.com

 

4.    OSOBNÍ PODÁNÍ – termín schůzky prosíme dohodnout v přiměřené lhůtě předem.

 

Takto označené a určené chráněné oznámení přijímá a vyřizuje společnost mimo rámec běžné komunikace.

 

 

 

Vytvořeno:                    21.3.2022

Poslední změna:       15.12.2023

 

Zpět na aktuality

© 2024 Slemr Spedition mezinárodní doprava

poptávkový formulářGDPR Cookies kontakty admin