Your logistic & transport partner


Slovníček pojmů

A

AETR - evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě

ADR - Accord européen au transport internationaux des marchandises dangereuses par route - evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí

A/R - All risks - všechna nebezpečí uvedená v pojistných podmínkách

A/S - Alongside ship - k boku lodi

ATA - Actual time of arrival - skutečná doba příjezdu

ATD - Actual time of departure - skutečná doba odjezdu

ATP - úmluva o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy

AWB - Air Waybill - letecký nákladní list

B

BAF - Bunker Adjustment Factor - palivová přirážka

B/E - Bill of Exchange -směnka

Bill of Lading - náložný list, konosament

B/G - Bonded Goods - nevyclené zboží vázané zárukou

Booking - zamluvení, zaknihování místa

Bulk cargo B/c - volně ložené, sypké zboží, hromadný náklad

C

CAF - Currency Adjustment Factor - měnová přirážka

Carrier - dopravce

Cargo - přepravované zboží

Carnet ATA - celní doklad dovolující svému vlastníkovi dočasně dopravovat nebo posílat zboží aniž by platil clo

Carnet TIR - výlučný soubor listin provázejících náklad v silniční mezinárodní dopravě zboží

C.B.D. - Cash before delivery - placení hotově předem před dodáním

CEMT - Evropská konference ministrů dopravy

CEMT povolení - multilaterální přepravních povolení

Cft - cubic feet - kubická stopa (1 cft = 0,0283 cbm)

Charterer - nájemce lodi

C/L - Charter Party - smlouva o nájmu/provozu lodi

CMR nákladní list - přepravní doklad v rámci úmluvy CMR

CMR úmluva - Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě,

Code - kód zboží, který ho jednoznačně identifikuje

Colli - nakládaný kus, počet kusů

Commission - provize, odměna makléřovi n. jiné osobě za - zprostředkování

C/P - Charter Party - smlouva o nájmu nebo o provozu lodi

COTIF - Úmluva o mezinárodní železniční přepravě

CTD - Combined Transport Document - nákladní list pro kombinovanou přepravu Sea - Air

ČESMAD Bohemia - Sdružení automobilových dopravců ČR

D

DCH - Deklarace celní hodnoty

Dchl - Deklarace celní hodnoty doplňková

d.f. - deadfreight - mrtvé přepravné placené za objednaný, ale nevyužitý lodní prostor

D/N - Debit Note - dlužní úpis

D/P - Documents against payment - placení proti dokumentům

d.t. - delivery time čas dodávky

Duty - clo, poplatek za dovoz zboží vyměřený celními orgány

DWCC - Deadweight cargo capacity - čistá nosnost lodi (max. nosnost nákladu)

DWT - Deadweight all told - hrubá nosnost lodi (nosnost nákladu včetně pohonných hmot, vody, výstroje a zásob v tunách)

E

EDI - systém elektronické výměny dat

eta - expected time of arrival -předpokládané připlutí

etc - expected time of completion předpokládané ukončení nakl./vykl.

Etc. - et cetera - atd - a tak dále

etd - expected time of departure -předpokládané odplutí

EURO 1,2,3,4,5 - označení vozidel silniční dopravy splňujících limity se vztahem k životnímu prostředí

EURO paleta - typizovaná paleta pro uložení zboží se základnou 0,8 x 1,2 m

EURO trailer - návěs s ložným objemem do 99 m3 s rozměry ložného prostoru (délka 13,62 x šířka 2,45-2,48 x výška 2,65-2,85 m)

F

f.a.c. - fast as can - co nejrychleji ( při nakládce)

FAK - Freight All Kind - sazba za zboží všeho druhu při přepravě v kontejnerech

FCL - Full Container Load - naplněný kontejner

FCO - franco - vyplaceni

f.d. - free discharge - vykládka na účet najímatele n. příjemce

FEU - Forty-foot Equivalent Unit - standardní jednotka pro 40.stopé kontejnery

FIATA - mezinárodní sdružení zasilatelů

FIATA FCR - Forwarders Certificate of Receipt - FIATA speditérské potvrzení o přijetí (zboží, zásilky)

FIO - free in and out - volně do a z lodi

FIOS - free in and out and free stowed - volně do a z lodi včetně uložení nákladu v lodi

FIOT - free in and out and free trimmed - volně do a z lodi včetně rozhrnutí/rozmístění nákladu

Foot (ft) - stopa = 0,3048 m - měrná jednotka délky britské a americké soustavy

Freight - nakládka a vykládka není na vrub lodi, ale na vrub zboží Fragile goods - křehké zboží

frt. - freight paid - přepravné Frigo - přeprava zboží pod řízenou teplotou

frt.pd. - freight prepaid - přepravné zaplaceno

frt.pp. - freight prepaid - přepravné zaplaceno předem

ft - foot - stopa ( délková míra 1 ft = 0,3048 m)

FYTO kontrola - prohlídka zboží rostlinného původu prováděné před jeho průvozem na hraničních přechodech

G

GATT - všeobecná dohoda o clech a obchodu

Groupage - sběrné zboží shromážděné pro přepravu

GRT - Gross Registered Ton -hrubá prostornost lodi v rejstř. Tunách

Gütter box - zvláštní úložný prostor pro zboží dopravované především pro automobilový průmysl

H

Handling - manipulace s nákladem, překládka

Hazarddous goods - nebezpečné zboží

I

IATA - mezinárodní sdružení leteckých zasilatelů

ICC - International Chamber of Commerce - Mezinárodní obchodní komora

in-bond - pod celním dozorem nacházející se zboží

Inc. - Incorporated- zapsaný v rejstříku

INCOTERMS - International Commercial Terms - mezinárodní výkladová pravidla vydaná Mezinárodní obchodní komorou. Dodací podmínky řeší přechod výloh a rizik z prodávajícího na kupujícího.

Innenlader - speciální vozidlo pro přepravu plochého skla, desek, panelů apod.

ISO - mezinárodní organizace pro standardizaci

IRU - International Road Transport Union - mezinárodní unie silničních dopravců

J

JCD - Jednotná celní deklarace

JCDd - Jednotná celní deklarace doplňková

JPPCIM - Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mez. železniční přepravě zboží

Just-In-Time - dodání zboží „ právě v čas" tj. přesně v dohodnutém termínu

JUMBO - silniční vozidlo, souprava vozidel, s ložným prostorem o objemu od 101 do 120 m3

K

Karnet - viz Carnet - mezinárodně ručený doklad používaný v rámci tranzitního celního režimu TIR (Úmluva TIR)

Kontejnery - speciální prostředky pro uložení zboží

Kontejnery ISO - různé provedení kontejnerů způsobilých přeprav na silničních vozidlech, železničních vagónech či v lodních prostorech

Kontejnerový podvozek - silniční podvozek návěsového provedení pro přepravu kontejnerů ISO s délkou od 20 do 45 stop

L

L/a - Letter of adice - avizo, oznámení

Laydays - počet dnu sjednaných pro nakládku/vykládku lodi

L/C - Letter of Credit - dokumentární akreditiv

LCL - less than container load - částečný náklad pro kontejner

Lo/Lo - Lift-on/Lift-off containership - kontejnerová loď způsobilá pro vertikální nakl./vykl. kontejnerů

Lorry - těžké nákladní vozidlo silniční dopravy (v USA = truck)

Low-deck - nízkoložné vozidlo v silniční dopravě

lps - lumpsum -paušální dopravné

Ltd. - Limited Liability - omezená odpovědnost

M

MEGA - vozidlo silniční dopravy s ložným prostorem o objemu cca. 100 m3 a s ložnou výškou cca. 3 m

M/S - Motor Ship, též M/V Motor Vesel- motorová loď

M/R - Mate´s Receipt -potvrzení 1. lodního důstojníka potvrzující převzetí zboží na loď

Multimodální přeprava - přeprava využívající alespoň dva dopravní obory

M/W - measurement/weight - míra, kubatura/váha

N

Nadrozměrný náklad - náklad přesahující limitní rozměry silničních vozidel s nutností udělení zvláštního povolení k přepravě

Nákladní list CMR - je dokladem o uzavření přepravní smlouvy ve smyslu Úmluvy CMR, jakož i o převzetí zásilky dopravcem

NCTS - New Computerised Transit Systém - elektronický systém přenosu dat v mezinárodním režimu tranzitu

n.c.v. - no commercial value - bez ceny

NHM - Nomenclature Harmonisée Marchandises - označení pro Harmonizovanou nomenklaturu zboží v železniční dopravě

nt. wt. - Netweight - čistá váha

O

O/o - Order of - na řad někoho

Open Top (OT) - označení pro kontejner ISO s nepevnou střechou umožňující nakládat zboží shora

o.r. - owner´s risk - na nebezpečí majitele lodi

Otevřené vozidlo - dopravní prostředek bez plachty či skříně

o.w.t. - ordinary working time - normální pracovní doba

P

Packing List - balící list

pce - piece- kus

pcl - parcel - balíček

Phytosanitary Inspection - prohlídka zboží rostlinného původu (viz. FYTO kontrola)

PLM - Překročená ložná míra

Postal Code - zkratka pro poštovní směrovací číslo v dané zemi

ppd - prepaid - vyplaceně

Přepravní povolení - mezinárodní přepravní povolení vydávané dopravci pro možnost vstupu vozidla do druhé, třetí země

R

Rec - receipt, received - stvrzenka, přijato

Received for shipment B/L - přejímací konosament

RID - Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí

RO-LA - železniční přeprava silničních vozidel nákladní dopravy

Ro/Ro - roll on/roll off - lodi, na které mohou kolová vozidla přímo najíždět a vyjíždět, resp. přeprava kamionu po řekách RoLa - Rollende Landstrase - Kombinovaná doprava silnice/železnice

S

S.A. - Société Anonyme - francouzský výraz pro akciovou společnost

Shipment - zásilka

shtg - shortage- manko

SMGS - Dohoda o mezinárodní železniční přepravě zboží

T

TACT - The Air Cargo Tariff

Tautliner - valníkový návěs bez bočnic s třídílnou vyztuženou plachtou s možností nezávislého stahování boků nebo střechy

TBA - to be announced - bude vyhlášeno

T/C - Time-charter - nájem na dobu

T-C - Trans-container - kontejner pro zámořskou přepravu

TCP - Tranzitní celní prohlášení

TEU - Twenty-Foot-Equivalent Unit - označení dvacetistopého kontejneru řady ISO 1C jako kapacitní jednotky

TIR - mezinárodní dohoda o zvláštním režimu přeprav, tabulka na vozidle označuje provádění přepravy v tomto režimu (viz. také Carnet TIR)

U

U.S. - Under Seal - pod celní uzávěrou

V

Val - Value, valued, valuable- hodnota (cena), oceněný, cenný

VAT - Value Addet Tax - daň z přidané hodnoty (viz též DPH)

Veterinární kontrola - prohlídka zboží živočišného původu při jeho průvozu přes hranice

v.c. - valuable cargo - cenný náklad

W

Warrant - záruční listina na skladované zboží (skladištní list)

Wd. - Warrented- potvrzeno, zaručeno

W/M - Weight or Measurement - hmotnost nebo objem (sazba za hmotnost n. objem)

w.p. - weather permiting - pokud počasí umožní

W/R - Warehouse Receipt - stvrzenka na zboží v celním skladišti

Wt - weight - váha, hmotnost

WTO - světová obchodní organizace

X

X. Heavy - extra heavy- zvlášť těžký

XOS - Extra Outsider - nadměrná velikost

Z

ZIP Code - zkratka pro poštovní směrovací číslo v dané zemi

© 2024 Slemr Spedition mezinárodní doprava

poptávkový formulářGDPR Cookies kontakty admin