Your logistic & transport partner


Značení nebezpečného zboží ADR

Podmínky přepravy nebezpečného zboží silničními vozidly určuje zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a jeho prováděcí vyhláška. Mezinárodní přepravu těchto věcí upravuje Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě, neboli dohoda ADR. Tato mezinárodní dohoda je součástí i našeho právního řádu.

Nebezpečné zboží (tj. látky, plyny, výbušniny a jiné nebezpečné látky a předměty) jsou v jednotně mezinárodně v rámci OSN děleny do samostatných specifických tříd. Díky jejich vlastnostem může být jejich transportem ohrožena bezpečnost osob nebo věcí nebo jimi mohou být ohroženy složky životního prostředí

V příloze A dohody ADR je stanoveno, které nebezpečné věci jsou z mezinárodní silniční přepravy vyloučeny a které smějí být k takové přepravě převzaty za určitých podmínek. Pro tyto účely jsou nebezpečné věci zařazeny do výlučných a volných tříd.

Nebezpečné věci vymezené prováděcím předpisem je dovoleno přepravovat jen na povolení, které uděluje ministerstvo dopravy. Jeho platnost nesmí být delší než jeden rok. Ministerstvo v něm může stanovit podmínky týkající se nakládky nebo vykládky, trasy cesty a doprovodu.

Nebezpečné zboží dělíme do následujících tříd:

Třída 1

Výbušné látky a předměty,

výlučná třída

Třída 2

Stlačené zkapalněné nebo pod tlakem rozpuštěné plyny,

výlučná třída

Třída 3

Hořlavé kapaliny,

volná třída

Třída 4.1

Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a znecitlivěné tuhé výbušné látky

volná třída

Třída 4.2

Samozápalné látky

volná třída

Třída 4.3

Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí zápalné plyny

volná třída

Třída 5.1

Látky podporující hoření

volná třída

Třída 5.2

Organické peroxidy

volná třída

Třída 6.1

Jedovaté(toxické) látky

volná třída

Třída 6.2

Infekční látky

výlučná třída

Třída 7

Radioaktivní látky

výlučná třída

Třída 8

Žíravé látky

volná třída

Třída 9

Jiné nebezpečné látky a předměty

volná třída

Pozn.: Podmínky balení a označování zásilek, nápisy a bezpečnostní značky (nálepky) na kusech (zásilkách) jsou záležitostí především odesílatele, resp. výrobce.

Povinnosti odesílatele

Odesílatel odpovídá za zařazení konkrétní nebezpečné látky nebo předmětu, včetně nebezpečného odpadu, do třídy nebezpečnosti a pod příslušnou číslici a písmeno. Dále je povinnen nebezpečné věci pro přepravu předepsaným způsobem zabalit, pokud není dovolena jejich přeprava ve volně loženém stavu ve vozidlech, kontejnerech, v cisternách nebo cisternových kontejnerech, a to do předepsaných obalů nebo velkých nádob pro volně ložené látky. Požadavky na balení jsou zpracovány v příloze A dohody ADR.

Jeho povninností je také umístění značek. Dopravní jednotky přepravující nebezpečné věci musí být mimo jiné opatřeny dvěma výstražnými oranžovými tabulkami o základně 400 mm a výšce nejméně 300 mm s černým okrajem nejvýše 15 mm širokým. Tyto tabulky musí být umístěny jedna na přední a druhá na zadní straně dopravní jednotky kolmo k její podélné ose a musí být dobře viditelné. Nápis na bezpečností značce musí být zřetelně čitelný a nesmazatelný. Přesné technické podmínky bezpečnostního značení stanovuje dohoda ADR.

Povinnosti přepravců a požadavky na techniku a na řidiče

Povinností dopravce je především použít k přepravě nebezpečných věcí jen vozidlo v řádném technickém stavu, které musí splňovat technické podmínky stanovené pro jednotlivé třídy nebezpečných látek, viz příloha B dohody ADR.

Řidič, který provádí přepravu nebezpečného zboží v rámci vnitrostání ale také zahraniční dopravy musí absolvovat zvláštní školení, jehož osvědčení platí pět let.

Průvodní doklady

V každém voze přepravující nebezpečné látky a předměty musí být kromě dokladů všeobecně vyžadových pro provoz vozidla - osvědčení o technickém průkazu, řidičský průkaz a další - tyto doklady:

  • nákladní list
  • kopie hlavního textu zvláštní dohody uzavřené podle bodu 2010 a/nebo 10602, pokud jde
  • o přepravu prováděnou na základě těchto dohod
  • pokyny pro případ nehody nebo mimořádné události
  • osvědčení o schválení vozidla pro přepravu, pokud je předepsáno
  • osvědčení o školení řidiče vozidla, pokud je předepsáno
  • povolení opravňující k provedení přepravy

Pokutu až do výše půl miliónu korun může dozor uložit dopravci, který přepravuje nebezpečné věci zakázané přepravovat po silnici nebo je přepravuje bez povolení nebo nedodrží podmínky stanovené pro tuto přepravu.

© 2024 Slemr Spedition mezinárodní doprava

poptávkový formulářGDPR Cookies kontakty admin